17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

szopka-2020-6.jpg

Piernikowa Szopka do podziwiania w Cukierni na Miodowej

Tradycji stało się zadość i okazałą szopkę przygotowano w Cukierni przy ul. Miodowej 1B w Rzeszowie

pracod-czekaj-na-uczniow.jpg

Od 30 listopada br. wróciło kształcenie praktyczne uczniów - pracowników młodocianych

Zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami zostały wznowione od 30.11.2020r.

kongres-29-09-2020.jpg

Informacja z obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego

W tegorocznych obradach Kongresu ZRP wzięła udział reprezentacja trzech delegatów z ramienia naszej Izby pod przewodnictwem Prezesa Izby pana Emila Kunysza

zobacz wszystkie

Informacje

foto1.jpg

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i związkiem pracodawców. Została powołana do życia 20 stycznia 1945 roku.

Jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako organizacji pracodawców.

Izba działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495). Siedzibą Izby jest miasto Rzeszów. Terenem jej działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania swe wykonuje w granicach zasięgu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Izba jest dobrowolnym członkiem ZRP. Posiada osobowość prawną oraz Statut. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000099069.

Organami statutowymi Izby Rzemieślniczej są:

1) Zjazd Delegatów- który jest zwoływany co cztery lata, jako najwyższy organ Izby uprawniony do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby;

2) Komisja Rewizyjna - jako organ kontrolny, złożona z przedstawicieli członków, tj. cechów i spółdzielni rzemieślniczych wybranych przez Zjazd;

3) Zarząd - jako organ wykonawczy, kierujący bezpośrednio działaniami Izby, wybierany na okres kadencji przez Zjazd;

4) Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.

Celem jej działalności jest:

- ochrona praw i reprezentowanie członków wobec organów administracji publicznej, samorządowej, oraz innych organizacji i instytucji;

- udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej, doradczej, oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych;

- wystawianie kandydatur na przedstawicieli ZRP w Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego;

- delegowanie przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dla Woj. Podkarpackiego;

- zgłaszanie przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP;

- zgłaszanie przedstawicieli do Regionalnych Komitetów Sterujących przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego;

- sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy;

- współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolenia zawodowego;

- bezpośrednia współpraca ze szkołami zawodowymi dokształcającymi młodocianych i innymi szkołami;

- przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzowskich, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników, przedsiębiorców i ich pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń;

- udzielanie członkom pomocy doradczej w zakresie prawa pracy, bhp i p.poż., oraz organizowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy PIP w Rzeszowie;

- prowadzenie i rozwijanie działalności promocyjnej na rzecz zrzeszonych organizacji;

- powoływanie rzeczoznawców i prowadzenie ich rejestru, oraz wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach dotyczących rzemiosła;

- powoływanie komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzania kwalifikacyjnych egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzowskich.

Izba Rzemieślnicza jest uprawniona do potwierdzania dokumentów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa. Przy Izbie działa kilkadziesiąt komisji powołanych przez Zarząd, które przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie w ponad 50 zawodach. Oprócz wymienionych, przy Izbie działa Komisja egzaminacyjna pedagogiczna ds. przeprowadzania egzaminów na tytuł Instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Poza głównymi zadaniami Izba Rzemieślnicza wzbogaciła swój profil działalności o organizowanie, inicjowanie i prowadzenie:

- kursów zawodowych dla osób dorosłych,

- kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,

- szkoleń podatkowych i prawa pracy,

- konkursów dla pracowników młodocianych na najlepszego ucznia w zawodzie,

- pokazów doskonalących dla fryzjerów.

Członkami Izby jest 16 cechów zrzeszających zakłady rzemieślnicze i 5 spółdzielni rzemieślniczych zrzeszających członków z terenu Województwa Podkarpackiego. Wymienione organizacje zrzeszają się w Izbie na zasadach dobrowolności oraz posiadają we władzach swoich przedstawicieli. Realizację zadań uchwalonych przez Zarząd wykonuje Biuro Izby.

Aktualnie, Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy, Podkarpacką Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, Wojewódzką Radą Rynku Pracy oraz innymi radami, komitetami, organami administracji i samorządu terytorialnego. Od 2008 r. jest także członkiem stowarzyszenia Parlament Hanzeatycki z siedzibą w Hamburgu, które realizuje projekty międzynarodowej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie m.in. wspierania transferu technologii oraz innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kontakt

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 320, ul. Grunwaldzka 19

Biuro czynne w dni robocze od pon.-pt. w godz. 7.00 - 15.00

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej

- Sekretariat - tel./fax (17) 853 62 88, Prezes Zarządu - tel. 502 303 430, Archiwum Izby - tel./fax (17) 853 62 88, e-mail: sekretariat@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl 

- Dyrektor Izby - tel. (17) 853 62 88, 696 037 807 e-mail: dyrektor@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

- Ośrodek Szkolenia Rzemiosła, Oświata i Kwalifikacje Zawodowe, Sprawy Samorządowo-Organizacyjne - tel. (17) 853 20 21,   e-mail: oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl 

- Wydział Księgowości i Budżetu oraz Spraw Ekonomiczno-Finansowych, Kasa Izby - tel. (17) 853 62 88   e-mail: ksiegowosc@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

- Promocja Rzemiosła, e-mail: promocja@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl 

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.