17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

04.png

Diecezjalny Duszpasterz Rzemieślników ks. prał. Władysław Jagustyn został uhonorowany Odznaką Honorową Szabla Kilińskiego

Szablę wręczył Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie i członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Emil Kunysz w asyście członka Zarządu Izby Rzemieślniczej Kazimierza Raka

6.jpg

XXXVII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

„Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny” - to myśl przewodnia tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, którą 24 czerwca 2018 r. zorganizowała Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

dsc07598.JPG

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby p.Tadeusz Kawka odznaczony Szablą Kilińskiego

Szablę wręczył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski w asyście Zastępcy Prezesa ZRP Jana Klimka oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Emila Kunysza

zobacz wszystkie

Kursy i Egzaminy

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie świadczy usługi organizacji egzaminu czeladniczego, który potwierdza zdobyte umiejętności oraz kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. Aktualnie najpopularniejsze zawody w jakich organizujemy ww. egzaminy to: fryzjer, kosmetyczka, wizażystka, kucharz, kelner, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, operator obrabiarek CNC.

Szczegóły dot. organizacji i zakresu ww. egzaminów można uzyskać pod nr tel. 17 853 20 21 lub zwracając się z prośbą na kontakt e-mailowy: oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie wg aktualnego stanu powołał 60 komisji do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających w następujących zawodach:

- betoniarz

- betoniarz-zbrojarz

- blacharz

- blacharz budowlany

- blacharz samochodowy

- brukarz

- ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

- cieśla

- cukiernik

- dekarz

- elektromechanik

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

- elektromechanik urządzeń chłodniczych

- elektronik

- elektryk

- fajkarz

- florysta

- fotograf

- fryzjer

- glazurnik

- hafciarka

- kamieniarz

- kelner

- kominiarz

- koronkarka

- kosmetyczka

- koszykarz-plecionkarz

- kowal

- krawiec

- kucharz

- lakiernik

- lakiernik samochodowy

- mechanik motocyklowy

- mechanik pojazdów samochodowych

- monter instalacji gazowych

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter izolacji budowlanych

- monter konstrukcji budowlanych

- monter sieci gazowych

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- monter-elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych

- murarz-tynkarz

- operator obrabiarek skrawających

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie

- piekarz

- posadzkarz

- rzeźbiarz w drewnie (snycerz)

- stolarz

- stolarz meblowy

- ślusarz

- tartacznik

- tkacz

- wędliniarz

- wizażystka

- wulkanizator

- zdun

- zegarmistrz


WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

Warunki dopuszczenia do egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 6 oraz § 7 brzmią:

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
 Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: 
 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego w zawodzie składa w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie (pokój nr 401 - IV piętro / Sekretariat - I piętro) lub przesyła przesyłką pocztową na adres podany w linku kontaktowym albo składa we właściwym miejscowo Cechu Rzemieślniczym, po zakończeniu zajęć edukacyjnych (uczniowie szkół zawodowych/pracownicy młodociani) albo po osiągnięciu wymaganego stażu pracy w zawodzie (dorośli) następujące dokumenty:

1. czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu

2. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły (min. gimnazjum)/ albo wraz z oryginałem w celu uwierzytelnienia (oryginału nie składamy!)

3. uwierzytelnioną kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (pracownicy młodociani)

4. zaświadczenie o odbyciu i ukończeniu praktycznej nauki zawodu lub uwierzytelniona kopia świadectwa (świadectw) pracy w danym zawodzie

5. jeden egz. aktualnej fotografii legitymacyjnej/dowodowej czytelnie podpisany na odwrocie

6. dowód wpłaty za egzamin (KP z Kasy Izby /pok. 101 - I piętro/ przy wpłatach gotówkowych lub potwierdzenie wykonania przelewu bankowego albo wpłaty gotówkowej dokonanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub banku

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego składają:

1. czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

2. uwierzytelnioną kopię uzyskanego wcześniej świadectwa czeladniczego w danym zawodzie

3. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończonej ostatniej szkoły

4. uwierzytelnione kopie: świadectwa/-ctw pracy, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - które potwierdzą nabycie wymaganego minimalnego stażu pracy w zawodzie

5. jeden egz. aktualnej fotografii dowodowej - podpisany czytelnie na odwrocie.

Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne wynoszą:

1422 zł - egzamin mistrzowski

  711 zł - egzamin czeladniczy

  237 zł - egzamin sprawdzający

Wpłat można dokonywać gotówką w Kasie Izby lub przelewem na rachunek bankowy Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie nr 63 1020 4405 0000 2102 0403 8360. Adres odbiorcy: Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów. Więcej informacji nt. egzaminów kwalifikacyjnych pod numerem telefonu Ośrodka Szkolenia Rzemiosła 17 853 20 21 lub oswiata@izbarzemieslnicza.rzeszow.pl

EGZAMINY CZELADNICZE/SPRAWDZAJĄCE/MISTRZOWSKIE W PONAD 60 ZAWODACH ORGANIZUJEMY PRZEZ CAŁY ROK !

PONIŻEJ PODAJEMY TERMINARZ EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W TEGOROCZNEJ SESJI JESIENNEJ (SIERPIEŃ-WRZESIEŃ) DO SPRAWDZENIA I ZAREZERWOWANIA SOBIE DAT. NA STRONIE PIERWSZEJ SĄ PODANE ZAWODY I TERMINY EGZAMINÓW (PISEMNY ORAZ USTNY), KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RZESZOWIE. NA STRONIE DRUGIEJ SĄ DATY EGZAMINÓW USTALONYCH W SIEDZIBACH WYBRANYCH CECHÓW. O SZCZEGÓŁY DOT. EGZAMINÓW PROSIMY PYTAĆ W BIURACH CECHÓW W: BRZOZOWIE, DĘBICY, JAŚLE, LUBACZOWIE, MIELCU, PRZEMYŚLU, SANOKU.

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.