17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

szopka-2020-6.jpg

Piernikowa Szopka do podziwiania w Cukierni na Miodowej

Tradycji stało się zadość i okazałą szopkę przygotowano w Cukierni przy ul. Miodowej 1B w Rzeszowie

pracod-czekaj-na-uczniow.jpg

Od 30 listopada br. wróciło kształcenie praktyczne uczniów - pracowników młodocianych

Zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami zostały wznowione od 30.11.2020r.

kongres-29-09-2020.jpg

Informacja z obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego

W tegorocznych obradach Kongresu ZRP wzięła udział reprezentacja trzech delegatów z ramienia naszej Izby pod przewodnictwem Prezesa Izby pana Emila Kunysza

zobacz wszystkie

Organy

Brońmy egzaminów w rzemiośle (15.11.2018)

czeladnik-300x200.jpg

W posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka ZRP. Komisja projekt przedmiotowej ustawy przyjęła bez uwag. Ustawa dotyczy wprowadzenia zmian, których celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach; proponowane rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ustawa zawiera  m.in.  zapisy dotyczące egzaminów czeladniczych oraz organizacji rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

Dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych:

  • Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.
  • do Senatu ustawa została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.
  • termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.
  • Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (posiedzenie odbyło się 15.11.2018 r.),

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (ustalone na 20.11.2018 r. w porządku posiedzenia jest ujęty  w/w projekt ustawy)

  • 67. posiedzenie Senatu RP IX kadencji 21, 22 i 23 listopada 2018 r.- w porządku posiedzenia w pkt.23 jest uwzględniona; Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.

ZRP informuje, że w czasie posiedzenia komisji senackiej podejmowano kwestie dotyczące m.in. obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego, oceny pracy nauczycieli, organizacji szkół polonijnych, rezygnacji  procesu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z przedmiotów zawodowych, wprowadzania  cyfrowych podręczników, określenia pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wymiarze 20 godz.

Należy odnotować wypowiedź Pani Minister Machałek, dotyczącą egzaminu zawodowego, któremu nadaje się nową wartość poprzez ustalenie obowiązku przystąpienia ucznia do egzaminu zawodowego lub adekwatnie czeladniczego, ale jednocześnie z podkreśleniem, iż następnym krokiem może być uzależnienie wydania świadectwa ukończenia szkoły zawodowej od zdania egzaminu zawodowego.

* * *

W dniu 25 października 2018 r. odbyło się w Sejmie RP wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje dokonały rozpatrzenia projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2861). Ze strony ZRP uczestniczyli, jako przewodniczący Wacław Napierała (członek Zarządu ZRP), Edyta Doboszyńska (Dyrektor Generalny ZRP), Jolanta Kosakowska (Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP) i zaproszeni przez Posłów Tomasz Wika (Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej) i Marcin Soboń (Kierownik Wydziału Oświaty Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej).

Na tym etapie prac sejmowych nad ustawą zmieniająca można ocenić, iż uzyskaliśmy efekt w postaci wycofania krytykowanych  poprawek dotyczących egzaminów w rzemiośle i rzemieślniczego przygotowania zawodowego. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw został skierowany na II czytanie, które odbędzie się najprawdopodobniej podczas 71. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7-9 listopada 2018 r.  (środa-piątek), w którego  porządku planowane jest m.in.: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861)

* * *

W dniu 24.10.2018 r. w siedzibie MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli Kierownictwa ZRP na czele z Janem Gogolewskim Prezesem ZRP z Paniami Ministrami Anną Zalewską i Marzeną Machałek. Spotkanie trwało blisko 2 godziny i  dotyczyło 3 problematycznych dla rzemiosła zapisów, wskazanych w Stanowisku Rzemiosła Polskiego, powstałego w wyniku, zorganizowanego w dniach  11-12 października 2018 r. spotkania konsultacyjnego w sprawie zmian w prawie oświatowym.

W efekcie uzyskano, iż resort na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się  w dniach 25 i 26 października 2018 r.  zgłosił autopoprawki, zgodnie z którymi:

  • odstąpił  od  propozycji  zastosowania egzaminu zawodowego wobec uczniów młodocianych pracowników, którzy naukę zawodu ukończyli u pracodawców rzemieślników (rezygnacja z zapisu „lub egzamin  zawodowy”),
  • w konsekwencji tej zmiany skorygowany został  zapis dotyczący dofinansowania kosztów  kształcenia młodocianego pracownika, które odbyło się u pracodawcy rzemieślnika (dofinansowanie będzie przysługiwało jeśli nauka zawodu zakończy się egzaminem czeladniczym).

Odnośnie wprowadzonego  w ustawie Prawo oświatowe,  nowego  art. 120a, zobowiązującego pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, kierowanych na dokształcanie do szkoły branżowej I-go stopnia – do dokonania ustaleń z dyrektorem szkoły, stanowiących załącznik do umowy o pracęnie osiągnięto porozumienia !

Resort pozostał przy stanowisku, iż  ma to być droga powiązania pracodawcy i szkoły oraz zwiększenia odpowiedzialności stron co do jakości realizowanego kształcenia zawodowego.

W podsumowaniu  spotkania ustalono, iż zostanie dokonana weryfikacja porozumienia o współpracy pomiędzy ZRP I MEN, które będzie podstawą do działań związanych z organizacją cyklu  16 regionalnych + 1 w ZRP  konferencji wdrażających  ustawowe zmiany  z udziałem  dyrektorów szkół oraz kuratoriów i przedstawicieli organizacji rzemiosła.

Resort zakłada dokonanie oceny funkcjonowania  nowego zapisu  oraz deklaruje gotowość interwencji w przypadkach gdy będzie dochodziło do napięć pomiędzy szkołami i pracodawcami.

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciele ZRP uczestniczyli w w/w posiedzeniu Komisji Sejmowych „ENM” oraz „STR” 25-26.10.2018 r.

* * *

Z inicjatywy Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie w dniu 19.10.2018 r. w biurze poselskim Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala (PiS) w Ropczycach - Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu VIII kadencji odbyło się spotkanie poświęcone projektowi ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy osystemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Podkarpackie Rzemiosło reprezentowali: Dorota Pietracha - Podstarszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego i Józef Lachcik - Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Dyrektor przedstawił stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie procedowanych zmian - wprowadzonych, jak zaznaczył, z pominięciem konsultacji ze środowiskiem rzemieślniczym. Omówił też dualną formę kształcenia zawodowego w rzemiośle, podkreślając historyczną, nadal aktualną rolę rzemieślników w szkoleniu pracowników młodocianych, nie tylko w zawodach z szerokiego 'mainstreamu', ale też unikatowych i zanikających. Wskazał na rozpoznawalność i wiarygodność świadectw czeladniczych oraz dyplomów mistrzowskich nie tylko w naszym kraju, ale także Unii Europejskiej i rozwiniętych krajach na całym świecie. Następnie Dorota Pietracha podkreśliła istotne znaczenie dla uczniów zawodu jako przyszłych pracowników szerokiego aspektu kształcenia w rzemiośle od strony praktycznej, m.in. na przykładzie własnej kariery zawodowej jako fryzjerki. Zwróciła uwagę na podobne rozwiązania w systemach szkolnictwa zawodowego i egzaminowania w innych krajach UE, które mogła poznać z racji pełnionej funkcji. Wracając do spraw bieżących zaapelowała do Posła K.Moskala o pomoc i wsparcie w utrzymaniu aktualnej roli rzemiosła w dualnym szkoleniu zawodowym, podkreślając iż kilkanaście lat temu współpracowała z nim jako dyrektorem szkoły w Dębicy i tę współpracę wysoko sobie ceniła. Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal był bardzo zaskoczony, wręcz nie chciał uwierzyć, że wprowadzone w projekcie zmiany dot. systemu szkolenia i egzaminowania nie były konsultowane z organizacjami rzemieślniczymi. Przyjmując przedstawione mu oczekiwania Polskiego Rzemiosła zobowiązał się do poruszenia tej problematyki na forum sejmowym, jednocześnie sugerując aby przedstawiciele samorządu rzemieślniczego aktywnie włączyli się w procedowanie proponowanych zapisów poprzez uczestnictwo w II czytaniu projektu ustawy. Wskazał też na konieczność bieżącej współpracy i monitoringu spraw rzemieślniczych w kontaktach z członkami Rządu RP.

* * *

2 października 2018 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera złe zmiany w kształceniu zawodowym w rzemiośle - zarówno w stosunku do aktualnego stanu prawnego jak i do wersji projektu ustawy zmieniającej, która była przedmiotem konsultacji społecznych od 26 czerwca 2018 r., z aktywnym udziałem rzemiosła.

W dniach 11-12 października 2018 r. Związek Rzemiosła Polskiego zorganizował spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w prawie oświatowym, z udziałem przedstawicieli izb rzemieślniczych z całego kraju, zrzeszonych w Związku i reprezentujących środowisko rzemieślników – pracodawców. Spotkanie to potwierdziło krytyczną opinię organizacji rzemiosła na temat kolejnej odsłony proponowanych zmian w prawie oświatowym, czego wyrazem jest zał. stanowisko. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego na temat zaproponowanych zmian.

Nie milknie sprawa przyszłości egzaminów w rzemiośle. Niepokoje, które nam towarzyszą od marca br. przybierały różne formy: proponowano zabranie izbom egzaminów w części pisemnej, następnie próbowano dodać egzaminatorów OKE do składów komisji egzaminacyjnych … opór naszych organizacji (liczne pisma i wystąpienia, m.in. na forum Rady Dialogu Społecznego) spowodował wycofanie pomysłów uderzających w naszą autonomię. Niestety jednak Ministerstwo Edukacji nie rezygnuje z pomysłów pozbycia się konkurencji w postaci egzaminów czeladniczych. Najnowszy projekt – nieskonsultowany z nami, a dodany na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów stanowi o umożliwieniu uczniom wyboru, czy mają przystąpić do egzaminu czeladniczego – i to nawet, jeśli pobierają naukę zawodu u rzemieślnika, co stanowi jawne uderzenie w system  rzemieślniczego przygotowania zawodowego, którego ostatnim elementem (i celem) jest właśnie egzamin czeladniczy.

Tak skonstruowany projekt ustawy (z dopisanym na siłę wpisem „lub egzamin zawodowy” jest obecnie procedowany w Sejmie RP – po I czytaniu został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, skąd  trafi do II czytania. Jest to ostatni moment, aby zapobiec chybionym pomysłom MEN i uratować tożsamość rzemieślniczego przygotowania zawodowego. Apelujemy o nieustawanie w przekonywaniu posłów.

Więcej na stronie: https://zrp.pl/bronmy-egzaminow-w-rzemiosle-2/

Załączniki:

Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.