17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

szopka-2020-6.jpg

Piernikowa Szopka do podziwiania w Cukierni na Miodowej

Tradycji stało się zadość i okazałą szopkę przygotowano w Cukierni przy ul. Miodowej 1B w Rzeszowie

pracod-czekaj-na-uczniow.jpg

Od 30 listopada br. wróciło kształcenie praktyczne uczniów - pracowników młodocianych

Zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami zostały wznowione od 30.11.2020r.

kongres-29-09-2020.jpg

Informacja z obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego

W tegorocznych obradach Kongresu ZRP wzięła udział reprezentacja trzech delegatów z ramienia naszej Izby pod przewodnictwem Prezesa Izby pana Emila Kunysza

zobacz wszystkie

Organy

Minister Olga Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju na spotkaniu w Rzeszowie (03.03.2020)

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

Zgromadzonych powitał gospodarz spotkania pan Emil Kunysz – Prezes Izby Rzemieślniczej, który przedstawił zakres działalności Izby, formy współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz działalność oświatową i egzaminacyjną. Następnie zasygnalizował kilka najpilniejszych spraw wymagających uregulowania prawnego w celu należytego funkcjonowania rzemiosła i jego dalszego rozwoju tj. między innymi:

- zapewnienie stabilności przepisów prawnych i podatkowych;

- łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych dla małych zakładów;

- wzmocnienie promocji branżowego – rzemieślniczego systemu kształcenia;

- podwyższenie wysokości dofinansowania za wyszkolenie ucznia do kwoty, która zrekompensuje ponoszone przez rzemieślnika koszty;

- zmniejszenie obciążeń oraz uproszczenie uciążliwych procedur finansowych i administracyjnych dla małych firm (w tym BDO i RODO);

- wprowadzenie zasady obligatoryjności zrzeszania w organizacjach rzemieślniczych;

- rozważenie celowości dokonywania refundacji wynagrodzenia i ubezpieczenia za pracowników młodocianych przez organizacje rzemieślnicze, które i tak praktycznie przygotowują całą dokumentację dla swoich członków.

Pani Minister Olga Semeniuk przedstawiła na wstępie swoją ścieżkę kariery zawodowej mówiąc, że poza doświadczeniem w pracy w różnych resortach jest także samorządowcem – radną miasta stołecznego Warszawy, a następnie przekazała zebranym pozdrowienia od Minister Rozwoju pani Jadwigi Emilewicz. Podkreśliła, że jeździ po kraju aby zebrać podstawowe informacje nt. funkcjonowania rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rzeszowskie spotkanie jest już 19 wizytą w siedzibie regionalnej izby rzemieślniczej, gdzie najprawdopodobniej takie same problemy nakładają się na siebie w działalności MiŚP jak w innych miejscach w kraju. Jej wizyty mają być podstawą odbudowy prestiżu rzemiosła w polskiej gospodarce. Scharakteryzowała zebranym założenia funkcjonowania powstałego w ministerstwie Wydziału ds. Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, którego głównym celem jest centralizacja pewnych zadań potrzebnych środowisku rzemieślniczemu. Minister Semeniuk zaznaczyła, iż czuje za sobą wsparcie rzemiosła – zebrane w trakcie odbytych już wizyt w polskich izbach rzemieślniczych i dlatego chciałaby mieć pewną kontrolę w sferze działań oświaty zawodowej i podstawowej działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza dot. ograniczenia biurokracji oraz uproszczenia zasad ich funkcjonowania w gospodarce narodowej. Z kolei drugi projekt pn. Narodowy Instytut Wolności zajmie się wspieraniem inicjatyw lokalnych i będzie wchodził w kooperację m.in. z cechami rzemieślniczymi na terenie kraju, zrzeszonymi w ZRP. Jego funkcjonowanie będzie polegało na dofinansowaniu zakupu maszyn, doradztwie prawno-podatkowym i inwestycyjnym oraz dofinansowaniu wyróżniających się pracowników młodocianych w formie stypendium w wysokości 200 złotych. Takie projekty na dofinansowanie mają trwać od 12-18 miesięcy. Minister Semeniuk zwróciła uwagę, że doradztwo zawodowe powinno objąć nie tylko osoby młodociane, ale również dorosłe w celu poszerzenia skali kształcenia w zawodach, których potrzebuje rynek pracy w głównych branżach. W maju 2020 r. powstanie raport, na podstawie którego Ministerstwo przygotuje pakiet rozwiązań systemowych, polegających na kompleksowej nowelizacji ustawy o rzemiośle. Będą one oparte na dobrych wzorach do naśladowania tego jak i na jakich warunkach funkcjonują organizacje i zakłady rzemieślnicze w trzech krajach: Niemczech, Francji i Niderlandach. Z pewnością będą w nim ujęte takie sprawy jak:

- regulacja zawodów rzemieślniczych,

- obligatoryjność zrzeszania się prowadzących działalność mikro oraz MiŚP,

- zagraniczne wyjazdy szkoleniowe na 1-2 miesiące w ramach Programu Erasmus,

- kwestie usprawnienia sukcesji w wielu rodzinnych zakładach rzemieślniczych.

Pod koniec bieżącego roku Pani Minister Olga Semeniuk będzie powtórnie jeździć po izbach rzemieślniczych w kraju, aby zebrać wnioski dotyczące nowych rozwiązań prawnych usprawniających działalność MiŚP.

Podkarpaccy rzemieślnicy przedstawili Pani Minister swoje położenie w gospodarce, sposób realizacji zadań rzemiosła i jego organizacji, również w obszarze szkolenia zawodowego, a także zgłosili istotne problemy, z którymi zmagają się w swojej działalności. W szczególności zwrócili uwagę na:

 • dostrzeżenie wreszcie przez rządzących istotnej roli rzemieślników w ważnym dla gospodarki narodowej sektorze usługowo-produkcyjnym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyuczających w wielu cennych zawodach kolejne pokolenia;
 • szkodzącce wprowadzanie zbędnej biurokracji powodującej nie tylko wzrost kosztów prowadzenia działalnośći, ale też pochłaniającej dodatkowy czas właścicieli firm, w tym:

o   w kwestii ubiegania się o wsparcie inwestycyjne sam rzemieślnik nie jest w stanie sporządzić wniosku o dofinansowanie zakupu maszyn czy urządzeń, a powinno to być proste,

o   także zniechęcającą młodych ludzi do zakładania i prowadzenia swojego biznesu;

 • nałożenie na zakłady rzemieślnicze dodatkowych kosztów, np. 30 dni chorobowego zatrudnionego pracownika czy rozliczanie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych przez OHP, co powinno zostać zlikwidowane lub przejęte przez rzemiosło, a dla firm zatrudniających uczniów wprowadzić zwolnienia ze składek na ZUS od szkolonych pracowników młodocianych, których nauka kosztuje, np. zużycie maszyn czy materiałów w procesie szkolenia;
 • sprawę BDO (Baza Danych Odpadowych) - iż pomimo rejestracji w wielu miastach istnieją problemy ze zbyciem odpadów do utylizacji jak chociażby odzieży roboczej, gdyż nie ma ich punktów odbioru;
 • mierne efekty szkolenia i nauki zawodu w technikach, których absolwenci nie posiadają podstawowej wiedzy i umiejętności obsługi maszyn w zakładzie produkcyjno-usługowym;
 • pilną potrzebę przywrócenia obowiązku zrzeszania się mikro oraz MiŚP w organizacjach rzemieślniczych, zniesienia obowiązku opłacania składek ZUS za pracownika chronicznie przebywającego na zwolnieniach chorobowych po przepracowaniu kilku tygodni;
 • brak rzetelnej definicji kto jest rzemieślnikiem a kto nie, np. nie jest nim już ten, który przekształcił swoją działalność w spółkę z o.o. - i tu pojawiają się problemy przy otrzymaniu dofinansowania kosztów wyszkolenia pracownika młodocianego, które powinien otrzymać ten - bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej, także jako spółka z o.o. - który wyszkolił tego pracownika w swoim zakładzie w systemie dualnym;
 • w reakcji na zgłoszony zastój w umiejętnościach i wiedzy nauczycielskiej w technikach – konieczność wprowadzenia obowiązku praktyk czy staży nauczycieli zawodu w zakładach rzemieślniczych, czego przykładem jest Hoffman Serwis Samochodowy, który przeszkolił przez 1 miesiąc na wakacjach nauczycieli rzeszowskiej szkoły samochodowej i ta praca dała pozytywne efekty, co pokazuje jak nauczyciele tego lub innych zawodów mogą uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności;
 • umożliwienie zatrudniania osób niepełnosprawnych i wzrost wysokości dofinansowania kosztów szkolenia;
 • dwa wnioski: pierwszy aby zmienić obecne zasady funkcjonowania 3-letniej szkoły zawodowej na podział: 2 lata nauki teoretycznej i 1 rok ciągłej praktyki w zakładzie pracy; drugi aby zlikwidować ustawowe określenie „kwota minimalnego wynagrodzenia”;
 • wprowadzenie dla absolwentów bonusów finansowych lub innych zachęt do podjęcia po wyszkoleniu pracy w kraju, aby młodociani pozostawali w Polsce i przyczyniali się do rozwoju oraz wzrostu rodzimej gospodarki a nie wyjeżdżali za granicę.

Podsumowując, to w porównaniu do wielu wcześniejszych wizyt Pani Minister w izbach i cechach rzemieślniczych w kraju sprawy poruszone w Rzeszowie były podobne, bądź nawet się powielały, ale to tylko potwierdziło skalę istniejących problemów w sferze funkcjonowania polskiego rzemiosła.

Po spotkaniu w Izbie Minister Olga Semeniuk odwiedziła Cukiernię Julian Orłowski & Kazimierz Rak przy ul. Miodowej 1 A w Rzeszowie, gdzie poza zapoznaniem się z procesem wytwórczym miała również okazję do rozmowy i wymiany uwag nt. prowadzenia działalności i szkolenia pracowników młodocianych.


Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.