17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

szopka-2020-6.jpg

Piernikowa Szopka do podziwiania w Cukierni na Miodowej

Tradycji stało się zadość i okazałą szopkę przygotowano w Cukierni przy ul. Miodowej 1B w Rzeszowie

pracod-czekaj-na-uczniow.jpg

Od 30 listopada br. wróciło kształcenie praktyczne uczniów - pracowników młodocianych

Zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami zostały wznowione od 30.11.2020r.

kongres-29-09-2020.jpg

Informacja z obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego

W tegorocznych obradach Kongresu ZRP wzięła udział reprezentacja trzech delegatów z ramienia naszej Izby pod przewodnictwem Prezesa Izby pana Emila Kunysza

zobacz wszystkie

Projekty

Zdaj egzamin czeladniczy – bądź konkurencyjny na rynku pracy!


Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
we współpracy z Instytutem Doskonalenia Kadr i Administracji w okresie od 1 marca 2014 roku do 28 lutego 2015 roku zrealizowała na terenie województwa podkarpackiego Projekt pt. "Zdaj egzamin – bądź konkurencyjny na rynku pracy. Edycja II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. Przedsięwzięcie to było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu było zwiększenie szans na rynku pracy 160 osób (w tym min. 37% kobiet) z terenu województwa podkarpackiego poprzez formalne potwierdzenie kwalifikacji świadectwem czeladnika lub dyplomem mistrza w określonym zawodzie w okresie wyżej wymienionych 12 miesięcy.
W ramach Projektu zaoferowano bezpłatnie:
> 8-godzinne spotkania przygotowawczo-konsultacyjne przed egzaminami na tytuł czeladnika lub mistrza,
> złożenie egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich,
> legalizację dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych.
Dodatkową formę wsparcia stanowił zwrot kosztów dojazdu na spotkania oraz egzaminy.
Bezpośrednimi uczestnikami projektu były osoby które spełniały poniższe warunki:
> wiek od 25-64 lat,
> w/w. osoby z obszaru woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozum. przepisów Kod. Cyw., w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego),
> z własnej inicjatywy zainteresowane są formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych oraz spełniają warunki ustawowe w zakresie stażu pracy i wykształcenia przy dopuszczeniu do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich - zgodnych z Rozp. MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egz. na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012, poz.1117).
Kryteria dodatkowe:
> preferowane były osoby, które ukończyły szkołę bez formalnego potwierdzenia kwalifikacji (nieprzystąpienie do egzaminu lub jego niezdanie),
> osoby pracujące w innym zawodzie niż wyuczony.

Podsumowanie zrealizowanego Projektu jest na stronie: http://www.egzamin.ida-system.pl.


Informacja o zakończeniu realizacji projektu „ELASTYCZNI NA RYNKU PRACY” finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 

Projekt ten zaczął być wdrażany z dniem 1 maja 2013 r. od uaktywnienia procedury rekrutacyjnej oraz wyłonienia podwykonawców do przeprowadzenia 10 szkoleń zawodowych w zawodach: cukiernik, piekarz, fryzjer, kosmetyczka. Kilka tygodni po rozpoczęciu naboru oraz jeszcze w trakcie szkolenia pierwszej grupy kursowej w zawodzie kosmetyczka, okazało się iż większość zweryfikowanych kandydatek i kandydatów jest zainteresowana poszerzeniem swoich kompetencji w branży fryzjersko-kosmetycznej. Konieczne zatem było zmodyfikowanie wraz z korektą zapisanych w projekcie grup szkoleniowych w wybranych zawodach w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na uzupełnienie kwalifikacji fryzjerskich o kompetencje w zawodzie „kosmetyczka”, a nikłym zainteresowaniem w branży spożywczej na uzupełnienie kwalifikacji cukierniczych o zawód „piekarza” i vice versa. Związane było to i zresztą nadal jest z pogłębiającym się kryzysem popytu na wyroby piekarsko-cukiernicze dot. zmniejszającego się ciągle spożycia pieczywa przez statystycznego obywatela naszego kraju. Dla porównania wzrosło w Polsce zainteresowanie korzystaniem w salonach fryzjerskich lub fryzjersko-kosmetycznych z usług szerszych niż stricte fryzjerskie. Dotyczy to zwłaszcza usług damskich, z których klientki wybierają dodatkowo zabiegi kosmetyczne takie jak:
- manicure biologiczny (lub z malowaniem), przedłużanie i zdobienie paznokci,
- makijaż wieczorowy, okolicznościowy, itd.;
- oczyszczanie twarzy, henna brwi i rzęs;
- zabiegi modelujące i wyszczuplające ciało.
Stąd też również na Podkarpaciu wzrósł znacznie popyt na uzupełnienie kwalifikacji fryzjerskich o stosowne umiejętności w zawodzie „kosmetyczka”.
Instytucja Pośrednicząca pozytywnie rozpatrzyła przedstawione uzasadnienie dokonania tych zmian i tak efektem 11-miesięcznych działań projektowych jest przeszkolenie w 10 grupach kursowych 100 uczestników w następujących proporcjach do liczby bazowej, co stanowi pełne stuprocentowe wykonanie założonego celu projektu:
- w zawodzie KOSMETYCZKA    70 osób,    tj. 70 proc. uczestników
- w zawodzie FRYZJER               10 osób     tj. 10 proc.    „        (St. Wola)
- w zawodzie CUKIERNIK           10 osób     tj. 10 proc.    „        (St. Wola)
- w zawodzie PIEKARZ               10 osób     tj. 10 proc.    „        (Dębica)
Wszyscy uczestnicy projektu zdobyli pożądane kwalifikacje zawodowe dające elastyczność oferowanych usług na rynku pracy w dodanych zawodach, część potwierdziła je dodatkowym egzaminem czeladniczym.
Nie koncentrując się szczególnie na tematyce szkoleniowej dotyczącej ww. czterech zawodów trzeba też podkreślić, iż wszyscy uczestnicy uzupełnili także wiedzę merytoryczną z zakresu szkoleń kompetencji osobistych z zakresu (1) komunikacji interpersonalnej, (2) opanowania stresu i (3) efektywnego zarządzania czasem w pracy. Poprzez przeszkolenie swoich pracowników wsparcie otrzymały również przedsiębiorstwa ich zatrudniające – stały się bardziej konkurencyjne na rynku pracy oraz bardziej zróżnicowane w świadczeniu swych usług wobec klientów. Łącznie poprzez projekt "Elastyczni na rynku pracy" wsparcie w postaci pomocy de minimis otrzymało 7 małych i 64 mikro-przedsiębiorstwa.
Projektowe szkolenia zawodowe i kompetencyjne zostały przeprowadzone we współpracy z cechami rzemieślniczymi w Stalowej Woli (3), Dębicy (3), Leżajsku (1), Jaśle (1), Mielcu (1) i Przemyślu (1). Podsumowując, Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie jako beneficjent (projektodawca) zrealizowanego projektu pt. „Elastyczni na rynku pracy” informuje niniejszym o zakończeniu z sukcesem w dniu 31.03.2014 r. wszelkich działań merytoryczno-organizacyjnych z nim związanych.

FRANCUSKIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE PODKARPACKICH MISTRZÓW SZKOLĄCYCH

BYŁY WZBOGACENIEM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO MŁODZIEŻY

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie w dniach 30.09.-7.10.2012 r. zrealizowała przy finansowym wsparciu unijnego Programu “Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci tygodniowy projekt wymiany doświadczeń zawodowych i edukacyjnych pt. “Nowe doświadczenia w edukacji zawodowej młodzieży”. Wzięło w nim udział 12 podkarpackich rzemieślników oraz osób nadzorujących szkolenie praktyczne w zawodach: cukiernik, kucharz małej gastronomii, piekarz w szkole zawodowej oraz MiŚP. Gospodarzem była francuska Regionalna Izba Rzemieślnicza w Montpellier, która nadzoruje kształcenie zawodowe w Regionie Langwedocja-Roussillon w południowo-zachodniej Francji. Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat du Languedoc-Roussillon zrzesza pięć departamentowych izb rzemieślniczych (po 1 na każdy departament /Aude, Gard, Herault, Lozere, Pyrenees-Orientales/ w regionie). Przy czterech z tych izb funkcjonują międzyzawodowe Centra Szkolenia Uczniów Zawodu (CFA - Centre de Formation d'Apprentis). Izby rzemieślnicze w ww. 5 departamentach reprezentują interesy przedsiębiorstw rzemieślniczych wobec lokalnych władz publicznych, wystawiają dokumenty potwierdzające stosowne umiejętności i kwalifikacje w różnych rzemiosłach, wspierają rozwój ekonomiczny zakładów rzemieślniczych, organizują kształcenie zawodowe w rzemiośle obejmujące 4 sektory: żywnościowy, produkcyjny, usługowy i budowlany – łącznie w 250 zawodach. Izby Rzemieślnicze w Regionie Langwedocja-Roussillon zrzeszają 55.547 zakładów, które zatrudniają 167.503 osoby (w tym: właściciele, ich małżonki, współpracownicy, pracownicy i uczniowie zawodu), a ich roczne obroty wynoszą łącznie ponad 8,5 mld EUR.

W ramach programu odbytej wymiany doświadczeń polscy rzemieślnicy zapoznali się z francuskim systemem kształcenia zawodowego wraz z elementami praktyki przy konkretnym stanowisku pracy. Poznali nowe metodologie stosowane podczas szkolenia praktycznego oraz zakres innowacji w procesie kształcenia zawodowego w branży przetwórstwa spożywczego. Porównali także systemy przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w Polsce i Francji.

Jednotygodniowa wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi rzemieślnikami a francuskimi instruktorami praktycznej nauki w międzyzawodowych Centrach Szkolenia Uczniów, właścicielami oraz pracownikami zakładów rzemieślniczych, szkolących uczniów w ww. zawodach – polegała na poznaniu systemu szkolenia praktycznego i nauczania teoretycznego, stosowanych nowoczesnych technologii produkcji oraz świadczonych usług na rynku francuskim w celu sprecyzowania istniejących podobieństw i różnic. Program wizyty został ułożony w taki sposób, aby polscy beneficjenci zapoznali się z głównymi kierunkami działania i strukturą organizacyjną centrów szkoleniowych francuskiego partnera oraz jego zadaniami edukacyjnymi dot. omawianych zawodów. W części warsztatowej polscy rzemieślnicy mieli możliwość obserwacji elementów treningu nowatorskich technik szkolenia praktycznego w branży spożywczej w odwiedzanych centrach szkoleniowych.

Wszyscy uczestnicy zapoznali się z organizacją pracy w wybranych francuskich przedsiębiorstwach, oraz technikami komunikacji i zarządzania czasem; a także przetwarzania informacji do danej sytuacji dydaktycznej w procesie nauczania praktycznego młodych adeptów rzemiosła. Była to doskonała okazja do wymieniania na bieżąco wzajemnych doświadczeń i uwag z tym związanych. Zajęcia warsztatowe podczas tych wizyt odbyły się pomyślnie, a uczestnicy odbytej wymiany z obu stron byli zadowoleni z ich przeprowadzenia.

Na koniec zebrano i podsumowano efekty tej wizyty, która w zgodnej opinii będzie prowadzić do dalszej wzajemnej współpracy w zakresie organizacji kilkutygodniowych staży praktycznych dla polskich i francuskich uczniów w nowym Programie "Erasmus+". Będą one prowadzić do podniesienia jakości szkolenia zawodowego. Polscy beneficjenci tego projektu zgodnie podkreślili, że tylko dobrze wyszkolony pracownik młodociany może zapewnić odpowiednią jakość i wydajność pracy. Do tego konieczne są umiejętności prawidłowego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i przyrządami. Wnioskiem podkarpackich rzemieślników jest to, że doskonalenie posiadanych kwalifikacji musi odbywać się na każdym etapie kariery zawodowej – dlatego też pracownicy muszą być okresowo poddawani doskonalącym szkoleniom zawodowym i egzaminom ze znajomości zawodu.

Promotor wyraża przekonanie, że zrealizowany przez niego projekt zmobilizuje pozostałych zrzeszonych rzemieślników do korzystania zarówno ze zdobytych doświadczeń zawodowych swoich kolegów, jak też ze środków pomocowych Unii Europejskiej, przeznaczonych na modernizację bazy sprzętowej i dydaktycznej małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych.

LdV (IVT) wspiera integrację i braterstwo młodzieży polskiej i francuskiej

Od dnia 28 maja 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie gościła na dwutygodniowym stażu praktycznej nauki zawodu 15 osobowa grupa młodzieży francuskiej wraz z dwójką opiekunów z Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Languedoc Roussillon (Regionalnej Izby Rzemieślniczej Langwedocji-Roussillon we Francji). Francuskich uczniów powitali przedstawiciele lokalnych pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz dyrekcja szkoły. Młodzież francuska zrealizowała projekt mobilnościowy w ramach programu Leonardo da Vinci, który był częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie". Wspierał on działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promował mobilność pracowników na europejskim rynku pracy. Dwutygodniowy pobyt w Krośnie w ramach tego projektu obejmował praktyki zawodowe w 6 zakładach rzemieślniczych:
• Wytwórnia Ciast i Lodów “SANTOS” Marek Bargieł
• Cukiernia “ JAGUSIA” S.C. A. Deptuch, Z. Deptuch. I. Deptuch
• Piekarnia KOPACZ - Stanisław Kopacz
• Restauracja TWIST Tadeusz Wal
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego WISŁOK - B. Jabłoński S.Jaw.
• Salon Fryzjerski – Gabinet Kosmetyczny Stanisława Samborska,
Ponadto program projektu realizował działania integrujące młodzież polską i francuską poprzez wyjazdy plenerowe oraz szereg imprez kulturalnych i sportowych.

Już trzeciego dnia pobytu tj. 29.05.2012 r. odbył się wyjazd uczniów krośnieńskiej szkoły z młodzieżą z Francji do skansenu w Sanoku. Miał on na celu nie tylko integrację młodzieży obydwu szkół, ale też wspólne poznawanie historii, kultury, zwyczajów oraz typowego budownictwa ludności zamieszkującej tereny południowo-wschodniej Polski. Po całodziennym dniu zwiedzania polsko-francuska grupa młodzieży wróciła do Krosna, gdzie udała się na wspólną kolację do jednej z tamtejszych restauracji. Popołudnie i wieczór upłynęły w miłej, wesołej i przyjaznej atmosferze.

Po pierwszych dniach praktyk 31 maja br. uczniowie klasy IKS wraz z opiekunami towarzyszyli młodzieży francuskiej z Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Languedoc-Roussillon w czasie wycieczki do Iwonicza-Zdroju i Rymanowa. Natomiast 6 czerwca 2012 r. w Restauracji Twist odbyła się dyskoteka z udziałem młodzieży z obu krajów, która zacieśniła więzi pomiędzy uczniami. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i upłynęła w luźnej atmosferze.

Pod koniec programu tej wizyty – 8 czerwca 2012 r. w Sali Narad Rady Miasta Krosna odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu z władzami miasta. W pożegnaniu uczestniczył również p. Marek Bargieł Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, p. Czesław Matelowski pracownik Cechu a także przedstawiciele pracodawców, u których młodzież odbywała praktyki; oraz reprezentant Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie koordynujący merytorycznie omawiany projekt. Podczas tego spotkania dokonano “na gorąco” wymiany doświadczeń i opinii na temat odbytych przez francuskich uczniów praktyk w polskich zakładach rzemieślniczych, udziału w imprezach kulturalno-sportowych oraz porównanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce i we Francji.

W przedostatnim dniu pobytu na Podkarpaciu w sobotę 9 czerwca 2012 r. francuscy goście i stażyści zwiedzili Muzeum-Zamek i Powozownię Potockich w Łańcucie oraz rzeszowską starówkę wraz z pozostałymi atrakcjami stolicy Podkarpacia. Trzeba podkreślić, że był to – jak sami przyznali – udany pobyt młodych Francuzów w południowo-wschodniej Polsce, który w późniejszych latach będą chcieli odnowić w towarzystwie swoich rodzin i znajomych.

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.