Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

definicja rzemieślnika

Definicja pracodawcy – rzemieślnika

Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) wprowadzone zostały jednoznaczne przepisy określające to, do jakiego rodzaju egzaminu: czeladniczego czy zawodowego, uczniowie branżowych szkół I stopnia, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców będących lub niebędących rzemieślnikami, mają przystąpić, by:

- ukończyć szkołę,

- pracodawca otrzymał dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

W związku z tym istotnym elementem nadzoru stała się weryfikacja przedsiębiorców zrzeszonych w strukturach rzemiosła pod względem spełniania przez nich warunków definiujących pracodawcę – rzemieślnika.

Pracodawca – rzemieślnik, który chce zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, winien spełnić łącznie warunki określone w ustawie o rzemiośle zawarte w: art. 2 ust. 1, 4 i 6 oraz w art. 3 ust. 1 i 5., czyli:

- prowadzić działalność gospodarczą w jednej z branż rzemieślniczych,

- posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

- prowadzić działalność z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, w jednej z form prowadzenia działalności wymienionych w ustawie,

- posiadać odpowiednie kwalifikacje rzemieślnicze wymienione w ustawie (w zależności od formy prowadzonej działalności oraz od relacji zachodzących pomiędzy wspólnikami)

- być zrzeszonym w cechu lub izbie rzemieślniczej.

 

Nowelizacją ustawy o rzemiośle  poszerzono katalog przedsiębiorców, których zawodowa działalność gospodarcza jest rzemiosłem. Do końca 2019 roku mogły to być tylko osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych wykonujący działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji. Od 1 stycznia 2020 r. do rzemiosła zostały włączone również: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne z udziałem wspólników posiadających kwalifikacje zawodowe (dyplom mistrza lub świadectwo czeladnicze) lub określonych przypadków, kiedy tylko jeden ze wspólników obowiązany jest posiadać kwalifikacje (mistrzowskie lub czeladnicze) oraz jednoosobowe spółki kapitałowe, kiedy to jej właściciel ma ww. odpowiednie w/w kwalifikacje uprawniania. W celu zweryfikowania, czy podmiot wpisuje się w definicję rzemieślnika, służą dane zawarte w tabeli.

Na końcu strony, w załączniku tabela do pobrania.

 

 

Forma prowadzenia działalności

Wielkość przedsiębiorstwa

Zakres działalności – z wyłączeniem działalności

Obowiązek posiadania kwalifikacji przez:

Rodzaje kwalifikacji zawodowych w rzemiośle

Obowiązek zrzeszania się w organizacji rzemiosła: izba rzemieślnicza lub cech

Osoba fizyczna

mikro, małe, średnie

- handlowej

- usług hotelarskich

- transportowej

- usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

- usług leczniczych

- wytwórczej

- usługowej artystów plastyków i fotografików

przedsiębiorcę

- dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponad podstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystyczny w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła

- dyplom mistrza z zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

- świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego

Spółka cywilna osób fizycznych

mikro, małe, średnie

- handlowej

- usług hotelarskich

- transportowej

- usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

- usług leczniczych

- wytwórczej

- usługowej artystów plastyków i fotografików

wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego z wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

- dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponad podstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystyczny w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła

- dyplom mistrza z zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

- świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego

Spółki jawne

mikro, małe, średnie

- handlowej

- usług hotelarskich

- transportowej

- usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

- usług leczniczych

- wytwórczej

- usługowej artystów plastyków i fotografików

wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego z wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

- dyplom mistrza
- świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zakresie zawodu odpowiadajacego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego

Spółka komandytowa osób fizycznych

mikro, małe, średnie

- handlowej

- usług hotelarskich

- transportowej

- usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

- usług leczniczych

- wytwórczej

- usługowej artystów plastyków i fotografików

wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego z wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

- dyplom mistrza

- świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zakresie zawodu odpowiadajacego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego

Spółka komandytowa - akcyjna osób fizycznych

mikro, małe, średnie

- handlowej

- usług hotelarskich

- transportowej

- usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

- usług leczniczych

- wytwórczej

- usługowej artystów plastyków i fotografików

wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego z wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

- dyplom mistrza

- świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zakresie zawodu odpowiadajacego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia się przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

mikro, małe, średnie

- handlowej

- usług hotelarskich

- transportowej

- usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

- usług leczniczych

- wytwórczej

- usługowej artystów plastyków i fotografików

przedsiębiorcę

- dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponad podstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystyczny w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła

- dyplom mistrza z zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

- świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego

 

Załączniki