Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

legalizacja dokumentów

Procedura legalizacji/uwierzytelnienia świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego podzielona jest na dwa etapy:

 

I ETAP – ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO


W Związku Rzemiosła Polskiego osoby upoważnione dokonują legalizacji/uwierzytelnienia wyłącznie dokumentów, wystawionych przez izby rzemieślnicze tj.
- świadectwo czeladnicze
- dyplom mistrzowski
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego

 

Do legalizacji należy przedstawić wyłącznie dokumenty oryginalne lub ich duplikaty.


Legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego można dokonać w biurze ZRP lub korespondencyjnie:


1) w biurze ZRP – osobiste dostarczenie dokumentów lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) wraz z dowodem wpłaty za legalizację - wydrukowane potwierdzenie wpłaty na konto ZRP opłaty skarbowej w wysokości 26 zł. Brak możliwości wniesienia opłaty na miejscu.
W tym przypadku telefonicznie należy ustalić termin dostarczenia dokumentów: tel. (22) 5044 230 lub e-mail: zrp.@zrp.pl


2) przesłanie korespondencyjnie – przesłanie dokumentu pocztą na adres ZRP i dołączenie następujących załączników:
- wypełniony wniosek o legalizację/uwierzytelnienie (dostępny na https://zrp.pl/wp-content/uploads/2021/08/wniosek_2021.pdf )
- koperta z adresem zwrotnym
- kopia przelewu wymaganych opłat (suma kwot) tj. opłata za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.) plus opłata za przesyłkę poleconą wg stawek ze strony: cennik - Informacje | cennik.poczta-polska.pl

(po 1 maja 2021 r. brak możliwość opłacenia przesyłki poleconej znaczkami). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.


1. Adres siedziby (biura ZRP): 
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa,

tel. (48) 22 50-44-200

praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

2. Płatność dokonywana w Polsce:
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
uL. KRÓLEWSKA 14, 00-950 WARSZAWA
Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001


3. Płatność dokonywana z zagranicy:
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 
ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.
uL. KRÓLEWSKA 14, 00-950 WARSZAWA
IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001
Kod Swift: BREXPLPWWA1


Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę, pod warunkiem, że została dołączona zaadresowana koperta zwrotna oraz opłata za przesyłkę zwrotną przekazana na w/w konto ZRP. W innym przypadku dokument będzie oczekiwał na osobiste odebranie z biura ZRP. Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

II ETAP – MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH


Poświadczone przez Związek Rzemiosła Polskiego: świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego przedstawia się
w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „APOSTILLE”:

 

W MSZ legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów (uzyskanie APOSTILE) można dokonać osobiście lub korespondencyjnie:


1) osobiście - osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do biura Referatu, wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty. Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 –Tabela II. poz.6). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument. Brak możliwości wniesienia opłaty na miejscu.


2) korespondencyjnie – przesłanie pocztą dokumentu na w/w adres Referatu ds. Legalizacji wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE oraz potwierdzeniem uiszczenia właściwej opłaty. Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

 

1. Adres: Referat ds. Legalizacji:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.
tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl


2. Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:
Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

3. Dla płatności z zagranicy:
- SWIFT CODE: CITIPLPX
- IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille

Załączniki