Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

dokumenty wymagane do egzaminu mistrzowskiego

NALEŻY ZŁOŻYĆ:

- czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

 

- dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze)

 

- dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu

 

- świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej

 

- fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 

- oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz zawodu w którym zdaje egzamin, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy

 

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

 

UWAGA!

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego

z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyki nauczania.

 

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji.