Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

dokumenty wymagane do egzaminu sprawdzającego

NALEŻY ZŁOŻYĆ:

- czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego

- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy

- zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech

- oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz zawodu w którym zdaje egzamin, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy