Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

etapy egzaminu sprawdzającego

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

 

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

 

ETAP TEORETYCZNY:

Polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu:

- umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin

- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowych zasad ochrony środowiska

 

ETAP PRAKTYCZNY:

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Odbywa się u pracodawców lub

w warsztatach szkoleniowych. Czas trwania części praktycznej nie może być krótszy niż 3 godziny.

 

Komisja egzaminacyjna na podstawie uzyskanych ocen z etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu ustala ocenę końcową.