Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

etapy egzaminu czeladniczego

EGZAMIN CZELADNICZY składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

 

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

 

ETAP TEORETYCZNY

Składa się z części pisemnej i z części ustnej.


Cześć pisemna polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

- rachunkowość zawodowa

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

 

Każdy zdający otrzymuje test egzaminacyjny posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera 3 propozycje odpowiedzi, z  których tylko 1 jest prawidłowa.

 

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

 

Zdający losuje zestaw pytań. Każdy zestaw składa się z 9 pytań, po 3 pytania z każdego z wyżej wymienionych tematów.

 

ETAP PRAKTYCZNY

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Odbywa się u pracodawców lub

w warsztatach szkoleniowych. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.