Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

organy

ZARZĄD

Zakres działalności:

- Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Izby Rzemieślniczej;

- Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie oraz w statucie do wyłącznej właściwości innych organów Izby;

- Zarząd powołuje kwalifikacyjne komisje egzaminacyjne czeladnicze, sprawdzające oraz mistrzowskie, a także ich przewodniczących;

- Zarząd może powołać w razie potrzeby komisje branżowe i opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do właściwości Zarządu;

- Zarząd może upoważnić poszczególnych członków do zbadania określonych problemów i spraw z zakresu właściwości Zarządu i zobowiązać ich do złożenia Zarządowi sprawozdania;

- Zarząd pracuje zgodnie z okresowymi planami pracy, działa kolegialnie a jego pracami kieruje Prezes Zarządu.

 

Szczegółowe kompetencje Zarządu Izby wymienione są w paragrafie 20 ust. 3 pkt. 1-7 Statutu Izby https://izbarzemieslnicza.rzeszow.pl/o-nas/statut/

 

SKŁAD ZARZĄDU wg stanu na 14.12.2021 r.:

1. EMIL KUNYSZ - Prezes Zarządu (SRB Rzeszów)

2. JACEK BABULA - Zastępca Prezesa Zarządu (SRB Rzeszów)

3. JANUSZ BATOR - Zastępca Prezesa Zarządu (CRR Przemyśl)

4. TADEUSZ GORGOSZ - Sekretarz Zarządu (CRR Jasło)

5. STEFAN BUŚ - Członek Prezydium Zarządu (CRiP Tarnobrzeg)

6. JAN CIĄPAŁA - Członek Prezydium Zarządu (SRUR Przeworsk)

7. KAZIMIERZ RAK - Członek Prezydium Zarządu (CRW Rzeszów)

8. RADOSŁAW DZIUBEK - Członek Zarządu (CRiP Stalowa Wola)

9. TERESA GRZYCH - Członek Zarządu (CRR Mielec)

10. JÓZEF HAJDUK - Członek Zarządu (CRR Sanok)

11. ANDRZEJ KACHLIK - Członek Zarządu (SRR Jasło)

12. ZDZISŁAW KĘDRA - Członek Zarządu (CRR Brzozów)

13. MAREK KIEŁTYKA - Członek Zarządu (CRR Krosno)

14. ANNA KOTLIŃSKA - Członek Zarządu (CRR Przeworsk)

15. KRZYSZTOF KRASKA - Członek Zarządu (CRR Łańcut)

16. STANISŁAW KRZESZOWIEC - Członek Zarządu (CRR Lubaczów)

17. STANISŁAW NAGAŚ - Członek Zarządu (CRR Kolbuszowa)

18. KRZYSZTOF RYBA - Członek Zarządu (SRW Mielec)

19. ZBIGNIEW WALAS - Członek Zarządu (CRR Leżajsk)

20. MAŁGORZATA WIĘCKOWSKA - Członek Zarządu (SRP Przemyśl)

21. JANUSZ WIKTOR - Członek Zarządu (CRiP Dębica)

22. KATARZYNA WRÓBEL - Członek Zarządu (CRR Jarosław)

 

 

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

Zakres działalności:

- Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych;

- Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego są wybierani przez Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych;

- Sprawozdanie ze swej działalności wraz z wnioskami Sąd składa na Zjeździe DCiSR Izby;

- Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 5 członków wybranych przez XIII Podkarpacki Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych Izby. Jego pracami kieruje Przewodniczący;

- Kadencja Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego trwa 4 lata;

- Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy działa w oparciu o Regulamin Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, odrębnie uchwalony przez Zjazd.

 

SKŁAD:

1. WIESŁAW LACH (CRR Przemyśl) - Przewodniczący

2. JANUSZ ORLIŃSKI (CRR Jasło)

3. DANUTA RYŚ (CRR Mielec)

4. MARIUSZ SKALMIERSKI (CRR Krosno)

5. MARZENA SUROWANIEC (CRiP Stalowa Wola)

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Zakres działalności:

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Izby, a w szczególności:

- Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;

- Badanie rocznych sprawozdań finansowych;

- Składanie Zarządowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zleceń;

- Przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu.

 

SKŁAD KOMISJI:

1. TADEUSZ KAWKA - Przewodniczący

2. ANNA MACHUNIK - Zastępca Przewodniczącego

3. GRZEGORZ GIBAŁA - Sekretarz

4. ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI - Członek

5. TADEUSZ BROSZEWSKI - Członek

 

 

KOMISJE BRANŻOWE

KOMISJA BRANŻOWA FRYZJERÓW

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie może powołać w razie potrzeby komisje opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do właściwości Zarządu. Taką funkcję pełni Komisja Branżowa Fryzjerów, której szczegółowy zakres i tryb pracy określa Regulamin.

 

SKŁAD KOMISJI:

1. ANNA MACHUNIK - Przewodniczący (CRR Przemyśl)

2. DOROTA PIETRACHA - Zastępca Przewodniczącego (CRiP Dębica)

3. HALINA GRAD - Zastępca Przewodniczącego (CRW Rzeszów)

4. JANINA KALINOWSKA - Skarbnik (CRR Przemyśl)

5. JANUSZ STALEC - Sekretarz (CRiP Dębica)

6. EWA BOŻEK (CRR Brzozów)

7. NATALIA JEDLIŃSKA (CRiP Dębica)

8. MAGDALENA PYCH (CRiP Dębica)

9. JUSTYNA WAJS (CRiP Dębica)

10. EWA PŁOCICA (CRR Jarosław)

11. MARIA WOJDYŁA (CRR Jarosław)

12. KATARZYNA WRÓBEL (CRR Jarosław)

13. STANISŁAWA JUŹKO (CRR Lubaczów)

14. MARTA KREMPA (CRR Mielec)

15. AGNIESZKA SYPEK (CRR Mielec)

16. JANINA KAŁUŻNY (CRR Przemyśl)

17. ALICJA PTASZEK (CRR Przemyśl)

18. NINA SZCZEKOT (CRR Przemyśl)

19. WIOLETTA WAGNER (CRR Przemyśl)

20. MAŁGORZATA WŁOCH (CRR Przemyśl)

21. EWA ZAGULAK (CRR Przemyśl)

22. MAŁGORZATA BOROWIEC (CRW Rzeszów)

23. BOŻENA OGÓREK (CRiP Tarnobrzeg)

24. MARTA ZŁOTEK (CRiP Tarnobrzeg)