Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

instruktor praktycznej nauki zawodu

 

Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

- pracodawca,

- osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,

- osoba zatrudniona u pracodawcy – wyznaczona przez pracodawcę – pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

 

Wymagane kwalifikacje od instruktorów praktycznej nauki zawodu określa § 10 ust. 3 i 4

rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z nimi co najmniej jedna osoba w zakładzie szkolącym (pracodawca, osoba prowadząca zakład lub pracownik) powinna

posiadać:

- przygotowanie pedagogiczne

- kwalifikacje w zawodzie, w którym będzie odbywało się przygotowanie zawodowe lub

w zawodzie pokrewnym (lub wchodzącym w zakres zawodu), do zawodu którego będzie nauczać;

- w zależności od posiadanego tytułu zawodowego odpowiedni poziom wykształcenia

i staż pracy w zawodzie, w którym będzie prowadzone przygotowanie zawodowe.

 

 

Kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu opisane są w poniższej tabeli

 

Kwalifikacje pedagogiczne Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe Staż pracy w zawodzie,w którym będzie nauczać (co najmniej)

- co najmniej 48-godzinny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (wg programu określonego w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu)

i zatwierdzony przez kuratora

oświaty lub

 

- co najmniej 80-godzinny

(70 godzin zajęć z psychologii,

pedagogiki i metodyki oraz

10 godzin praktyki metodycznej)

kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został zatwierdzony przez kuratora

oświaty lub

 

- kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora

praktycznej nauki zawodu

ukończony przed 6 stycznia 1993 r. lub

 

- przygotowanie pedagogiczne

wymagane od nauczycieli lub

 

- kwalifikacje wymagane od

nauczycieli praktycznej nauki

zawodu

- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego

lub szkoły równorzędnej lub

 

- świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub

policealnej

- tytuł zawodowy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać

- 3 lata

- świadectwo ukończenia liceum

ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technicznego, profilowanego, uzupełniającego

liceum ogólnokształcącego lub

 

- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego lub

 

- świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego

- tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać

- 4 lata

- dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać

 - nie dotyczy

- 2 lata

- dyplom

ukończenia studiów na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będzie nauczać

- nie dotyczy

- 4 lata

- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

- tytuł zawodowy w zawodzie lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać

- 6 lat

- co najmniej świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

- tytuł mistrza w zawodzie lub
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać

- nie dotyczy

 

Nie należy mylić wymagań dotyczących posiadania odpowiednich kwalifikacji, o których mowa w ustawowej definicji rzemieślnika, z kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi wymaganiami od instruktorów praktycznej nauki zawodu.