Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

statut

STATUT IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RZESZOWIE

 

JEDNOLITY TEKST STATUTU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH UCHWAŁĄ NR 2/13 A PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR 3/13 PRZEZ XI PODKARPACKI ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW I SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH W DNIU 14.11.2013 R.

oraz

UCHWAŁĄ NR 6/21 PRZEZ XIII PODKARPACKI ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW I SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH W DNIU 24.11.2021 R.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Izba rzemieślnicza, zwana w dalszych postanowieniach niniejszego statutu "Izbą", jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców. Izba posiada osobowość prawną.

2. Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080) oraz ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991, Nr 55, poz. 235).

3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17, poz. 92; z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770; z 2001 r. Nr 129, poz. 1445), zwaną w dalszych postanowieniach niniejszego statutu "ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle", ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego statutu.

 

§2

1. Izba nosi nazwę Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie.

2. Siedzibą Izby jest miasto Rzeszów.

 

§3

1. Terenem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ustawach, wymienionych w § 1, ust. 2, Izba wykonuje w granicach zasięgu terytorialnego całego kraju.

3. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego na zasadzie dobrowolności.

 

§4

1. Zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie członków wobec organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. Zadania te Izba realizuje w szczególności poprzez:

1) przedstawianie kandydatur do Zarządu oraz ciał doradczych tworzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego;

2) zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli rzemiosła w opiniodawczych gremiach decyzyjnych tworzonych z mocy ustaw, bądź powoływanych przez władze publiczne, samorząd terytorialny województwa oraz organizacje i instytucje współpracujące z rzemiosłem;

3) udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadpodstawowych i ośrodkach szkolenia zawodowego;

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnianych przez rzemieślników mających siedzibę w granicach terytorialnego zasięgu Izby. Niektóre z tych zadań Izba może powierzyć zrzeszonemu cechowi, właściwemu ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego tych pracowników;

5) potwierdzanie egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami z pieczęcią z godłem państwa zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

6) przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników, przedsiębiorców i ich pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń;

7) udzielanie członkom pomocy doradczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników;

8) prowadzenie i rozwijanie działalności promocyjnej na rzecz zrzeszonych organizacji,

9) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz współdziałanie w ich załatwianiu przez organizacje rzemieślnicze;

10) powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach dotyczących rzemiosła;

11) ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania jej pracowników;

12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz uchwał organów Związku Rzemiosła Polskiego.

2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych i szkoleniowych Izba może powołać własne, wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworząc wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi - krajowymi i zagranicznymi - jednostki gospodarcze, przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych już istniejących.

 

§5

(skreślony)

 

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§6

 Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

1) cechy,

2) spółdzielnie rzemieślnicze,

3) inne jednostki utworzone przez cechy, spółdzielnie i Izbę.

 

§7

Członkowie Izby mają prawo do:

1)korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby;

2) udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby;

3) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji;

4) uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Izby.

 

§8

Członkowie mają obowiązek:

1) stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,

2) uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby,

3) informowania Izby o wynikach i działalności własnej organizacji,

4) zapraszania przedstawiciela Izby do udziału w walnych zgromadzeniach.

 

§9

1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.

2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 6-cio miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

 

§10

1. Członkostwo może być rozwiązane poprzez:

1) wykreślenie, jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej zostanie wykreślona z Rejestru Sądowego lub przeniesie swoją siedzibę poza teren województwa podkarpackiego;

2) wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie oraz w przypadku działania organizacji na szkodę Izby.

2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

4. Delegaci organizacji członkowskich zrzeszonych w Izbie, które zalegają z zapłatą składek na wykonanie zadań Izby przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Organizacja wykreślona z rejestru sądowego podlega skreśleniu z rejestru Izby z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o jej wykreśleniu z rejestru sądowego.

 

III. ORGANY IZBY

 

§11

1. Organami Izby są:

 1) Zjazd Delegatów,

 2) Zarząd Izby dalej zwany Zarządem,

 3) Komisja Rewizyjna,

 4) Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.

2. Nie można być równocześnie członkiem dwóch organów Izby: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

3. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym przez organ, który dokonał wyboru. Wybory do organów Izby mogą odbywać się jawnie pod warunkiem akceptacji Zjazdu na wniosek delegata.

4. Warunkiem wyboru i odwołania członka każdego organu wymienionego w statucie jest uzyskanie ponad 50 % oddanych ważnych głosów.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

§12

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiada za nie na zasadzie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Za udział w posiedzeniach organów Izby - z wyjątkiem Zjazdu Delegatów - członkowie tych organów mogą otrzymać ryczałt lub diety według zasad ustalonych przez Zarząd.

 

ZJAZD DELEGATÓW

 

§13

1. Zjazd jest najwyższym organem Izby, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie wybrani przez walne zgromadzenia tych organizacji, posiadający co najmniej 3-letni okres członkowski. Wymóg ten nie dotyczy organizacji nowo powstałej. Każda organizacja ma co najmniej jednego delegata. Liczbę delegatów określa Zarząd - stosownie do liczby zrzeszonych organizacji oraz proporcjonalnie do liczby członków tych organizacji.

3. Delegaci wybierani są na 4-letni okres kadencji. Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby.

4. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek: śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacjach lub odwołania przez organizację, która danego delegata wybierała. W takim przypadku organizacja, której wygaśnięcie mandatu dotyczy, wybiera nowego delegata do końca kadencji.

5. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

 

§14

1. W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby.

2.  W Zjeździe uczestniczyć mogą:

1) przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego,

2) przedstawiciele organów administracji państwowej,

3) inne zaproszone osoby.

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie będące delegatami uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

 

§15

1. Do właściwości Zjazdu należy:

1) ustalenie kierunków rozwoju rzemiosła i działania Izby;

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Zarządu i członków Izby w tych sprawach;

3) uchwalanie statutu i jego zmian;

4) wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu Izby oraz członków Zarządu a także członków Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego;

5) wybór delegatów na Zjazd organizacji, której Izba jest członkiem;

6) (skreślony);

7) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby;

8) ustalanie zasad naliczania składek na wykonywanie zadań Izby;

9) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby;

10) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości;

11) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu.

2. W okresie między Zjazdami uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. 7 i 8 wykonuje Zarząd.

3. Za szczególne zasługi dla rzemiosła Zjazd może nadawać tytuły honorowe. Tytuł "honorowy prezes izby" nadawany jest przez Zjazd na wniosek co najmniej połowy delegatów organizacji zrzeszonych w Izbie.

 

§16

1. Zjazd zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata. Termin zwołania Zjazdu ustala się na 3 miesiące przed upływem 4-letniego okresu kadencji.

2. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany może być z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd na wniosek:

1) 1/3 zrzeszonych organizacji,

2) Związku Rzemiosła Polskiego.

3. Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd w terminie 4 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

4. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd powinien pisemnie zawiadomić zrzeszonych członków co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

5. Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust. 2, do zgłoszenia wniosku o zwołanie Zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 14 dni przed terminem Zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad, Zarząd obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 7 dni przed terminem Zjazdu.

6. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe, co najmniej na 7 dni przed terminem Zjazdu.

 

§17

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i przeprowadza wybór spośród delegatów Przewodniczącego Zjazdu, 1 zastępcę i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

 

§18

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50 proc. delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe.

2. W razie nie dojścia do skutku Zjazdu z powodu braku wymaganej liczby obecnych delegatów - Zjazd odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu, o godzinę później, bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków i delegatów w terminie i w sposób określony w § 16 statutu. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić przez Zjazd zwykłą większością głosów.

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeśli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

5. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

6. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Zarząd Izby.

 

ZARZĄD

 

§19

1. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Izby i wykonuje zadania w oparciu o roczne plany pracy uchwalane na posiedzeniach Zarządu.

2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Zarząd działa kolegialnie i ma charakter społeczno - zawodowy.

4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Izby składają łącznie dwaj członkowie Zarządu. Jedną z osób składających oświadczenia musi być Prezes Zarządu lub jego zastępca.

5. Do reprezentowania Izby na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu i osoby przez niego upoważnione. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe) lub czynności szczególnych (pełnomocnictwo szczególne), określając jednoczenie zakres ich obowiązków i uprawnień.

 

§20

1. Zarząd w okresie między zjazdami jest najwyższym organem Izby.

2. Zarząd jest organem reprezentującym Izbę, kieruje jej pracą, realizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie uchwał oraz innych czynności w zakresie niezastrzeżonych dla innych organów.

3. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

1) uchwalanie rocznego planu działalności i planu finansowego Izby, rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania;

2) uchwalanie regulaminu Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Regulaminu Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego;

3) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości, po uzyskaniu akceptacji Zjazdu;

4) wybieranie i odwoływanie Prezydium Zarządu;

5) przeprowadzanie postępowania dyscyplinarnego wobec członków organów statutowych Izby;

6) powoływanie i odwoływanie komisji egzaminacyjnych;

7) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności.

 

§21

1. Każda organizacja zrzeszona w Izbie ma swego przedstawiciela w Zarządzie Izby, wybranego przez walne zgromadzenie tej organizacji. Kandydaci winni uzyskać akceptację Zjazdu i posiadać co najmniej 3-letni okres członkowski w organizacjach rzemiosła. Wymóg akceptacji nie dotyczy delegata organizacji, która przystąpiła na członka Izby po terminie Zjazdu.

2. W okresach między walnymi zgromadzeniami organizacji spółdzielczych ich uprawnienia w zakresie wyborów kandydatów do Zarządu Izby przysługują Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Kandydaci nie podlegają akceptacji przez Zjazd.

3. W przypadku wystąpienia, wykluczenia, rezygnacji, wyboru na Prezesa Zarządu Izby lub śmierci członka zarządu, w trakcie trwania kadencji, Zarząd na najbliższym posiedzeniu dokonuje uzupełnienia składu osobowego Zarządu bez potrzeby uzyskania akceptacji Zjazdu.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Mandaty członków Zarządu wygasają wraz z upływem kadencji Zarządu.

5. Członek Zarządu traci mandat również w przypadku:

1) złożenia rezygnacji,

2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji,

4) utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem,

5) utraty mandatu delegata.

6. Na podstawie uchwały Zarządu członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach do najbliższego Zjazdu, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub pozbawiony został prawa wybieralności do organów cechu prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego.

 

§22

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zwołuje je Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępca, podając równocześnie porządek obrad.

 

§23

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego oraz inne zaproszone osoby, a w części obrad dotyczących odwołań zrzeszonych organizacji - przedstawiciele tych organizacji.

 

§24

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

 

§25

1. Zarząd wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym lub jawnym 2 zastępców Prezesa, sekretarza oraz przewodniczących komisji a także Prezydium Zarządu.

2. W skład Prezydium siedmioosobowego wchodzi: Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego zastępca oraz osoby wybrane przez Zarząd spośród członków Zarządu.

3. Prezydium jest organem wewnętrznym Zarządu, którego zadaniem jest bieżące organizowanie pracy Zarządu.

 

§26

1. Do bieżącego kierowania biurem Izby Zarząd zatrudnia Dyrektora Biura Izby, zwany dalej Dyrektorem.

2. Dyrektor pełni funkcję kierownika zakładu pracy – w rozumieniu kodeksu pracy.

3. Do wszelkich decyzji w przedmiocie zatrudnienia wymagane jest uzyskanie przez Dyrektora akceptacji Prezydium Zarządu.

4. Dyrektor jest zatrudniany w Izbie na podstawie stosunku pracy. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Zarząd Izby.

 

§27

1. Składane przez Dyrektora oświadczenia woli w przedmiocie praw/ obowiązków Izby nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności tj. każdorazowo nieprzekraczających kwoty 10.000 złotych nie wymagają uzyskiwania zgody Zarządu Izby.

2. Oświadczenia woli składane w imieniu Izby przez Dyrektora w przedmiocie praw/ obowiązków Izby przekraczających zakres zwykłych czynności tj. rodzące zobowiązania ponad kwotę wskazaną w ust. 2 składane są przez Dyrektora łącznie z Prezesem Zarządu lub Dyrektora i z-cę Prezesa Zarządu.

 

§28

1. Komisja Rewizyjna, powołana przez Zjazd, kontroluje działalność Izby, a w szczególności:

1) czuwa nad prawidłową realizacją budżetu,

2) bada roczne sprawozdania finansowe,

3) składa Zarządowi sprawozdania ze swej działalności wraz z projektami zaleceń.

2. Zarząd Izby może powołać na okres swojej kadencji komisje problemowe.

3. Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2 są organami wewnętrznymi Zarządu i mają charakter doradczy i opiniodawczy w sprawach należących do właściwości Zarządu Izby.

4. Komisje dla wykonania poszczególnych zadań mogą powoływać zespoły robocze oraz korzystać z opinii rzeczoznawców.

5. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Zarządu Izby, jego Prezydium i komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Izby.

 

§29

1. Członkowie Zarządu Izby dążą do harmonijnego zespolenia interesów własnej organizacji z interesem środowiska rzemieślniczego oraz interesem 1. ogólnospołecznym. W szczególności do obowiązków i praw członka Zarządu Izby należy:

1) przestrzeganie zasad etyki zawodowej obowiązujących w środowisku rzemieślniczym i zasad współżycia społecznego oraz przepisów prawa, statutu i uchwał organów Izby;

2) czynny udział w pracach Zarządu i komisji, do której został wybrany oraz sumienne i wnikliwe zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem posiedzenia, jak również wnoszenie swojej wiedzy i doświadczenia przy ich rozpatrywaniu;

3) realizowanie uchwał i postanowień organów Izby, zwłaszcza przez prezentowanie w środowisku właściwej postawy wobec przyjętych przez nie kierunków działania;

4) utrzymywanie więzi ze środowiskiem między innymi poprzez udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów statutowych organizacji zrzeszonych w Izbie;

5) zgłaszanie wniosków i interpelacji na posiedzeniach Zarządu Izby i jej komisji w sprawach zrzeszonych w Izbie organizacji.

2. Za naruszenie obowiązków wymienionych w ust. 2 członek Zarządu ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

 

§30

Powołany przez Zjazd Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy działa w oparciu o Regulamin Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego odrębnie uchwalonego przez Zarząd.

 

IV. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§31

1. Od uchwał Zarządu, organizacjom rzemieślniczym i osobom, których uchwała dotyczy - w postępowaniu wewnątrz-organizacyjnym - służy odwołanie do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę. Odwołanie w tej samej sprawie przysługuje tylko do jednej instancji.

2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez organy Izby przepisów prawa, statutu lub uchwał Związku Rzemiosła Polskiego.

3. Termin odwołania od uchwał wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o uchwale lub od daty ich ogłoszenia. Zawiadomienie o uchwale powinno zawierać jej uzasadnienie, jeżeli uchwała tego wymaga oraz pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym w statucie terminie.

4. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania na posiedzeniu, zwoływanym w terminie 60 dni od otrzymania odwołania.

5. Organ, który podjął uchwałę, może wstrzymać jej wykonanie - w przypadku wniesienia odwołania - do czasu rozpatrzenia odwołania.

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

7. Izba obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu Izby wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§32

Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są z:

1) wpłat zrzeszonych członków,

2) wpływów z działalności oświatowej Izby,

3) dobrowolnych wpłat członków wspierających, podmiotów gospodarczych oraz innych osób fizycznych i prawnych,

4) oprocentowania lokat na rachunkach bankowych,

5) opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń,

6) wpływów uzyskiwanych z organizowanych szkoleń dla bezrobotnych oraz innych kursów zawodowych,

7) pokazów oraz innych imprez o charakterze doskonalącym,

8) dotacji,

9) innych wpływów.

 

 

§33

1. Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Zarząd Izby, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi przez Zjazd.

2. Rokiem obrotowym dla Izby jest rok kalendarzowy.

 

VI. ZMIANA STATUTU

 

§34

Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§35

O likwidacji Izby oraz o przeznaczeniu jej majątku decyduje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.