Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

informacje

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i związkiem pracodawców. Została powołana do życia 20 stycznia 1945 roku.

 

Jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako organizacji pracodawców.

 

Izba działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495). Siedzibą Izby jest miasto Rzeszów. Terenem jej działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania swe wykonuje w granicach zasięgu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Izba jest dobrowolnym członkiem ZRP. Posiada osobowość prawną oraz Statut. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000099069.

 

DYREKTOR IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RZESZOWIE - WŁADYSŁAW MAZUR

 

CELEM DZIAŁALNOŚCI IZBY RZEMIEŚLNICZEJ JEST:

- ochrona praw i reprezentowanie członków wobec organów administracji publicznej, samorządowej, oraz innych organizacji i instytucji;

- udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej, doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych;

- wystawianie kandydatur na przedstawicieli ZRP w Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego;

- delegowanie przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dla Woj. Podkarpackiego;

- zgłaszanie przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP;

- zgłaszanie przedstawicieli do Regionalnych Komitetów Sterujących przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego;

- sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy;

- współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolenia zawodowego;

- bezpośrednia współpraca ze szkołami zawodowymi dokształcającymi młodocianych i innymi szkołami;

- przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzowskich, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników, przedsiębiorców i ich pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń;

- udzielanie członkom pomocy doradczej w zakresie prawa pracy, bhp i p.poż. oraz organizowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy PIP w Rzeszowie;

- prowadzenie i rozwijanie działalności promocyjnej na rzecz zrzeszonych organizacji;

- powoływanie rzeczoznawców i prowadzenie ich rejestru oraz wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach dotyczących rzemiosła;

- powoływanie komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzania kwalifikacyjnych egzaminów sprawdzających, czeladniczych i mistrzowskich.

 

Izba Rzemieślnicza jest uprawniona do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych świadectwem czeladniczym lub dyplomem mistrzowskim, które są opatrywane pieczęcią z Godłem Państwa. Przy Izbie działa kilkadziesiąt komisji powołanych przez Zarząd, które przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie w ponad 50 zawodach. Oprócz wymienionych przy Izbie, działa Komisja egzaminacyjna pedagogiczna ds. przeprowadzania egzaminów na tytuł Instruktora praktycznej nauki zawodu

w zakładach pracy.

 

Poza głównymi zadaniami Izba Rzemieślnicza wzbogaciła swój profil działalności o organizowanie, inicjowanie i prowadzenie:

- kursów zawodowych dla osób dorosłych,

- kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,

- konkursów dla pracowników młodocianych na najlepszego ucznia w zawodzie,

- pokazów doskonalących dla fryzjerów.

 

Członkami Izby jest 16 cechów zrzeszających zakłady rzemieślnicze i 5 spółdzielni rzemieślniczych zrzeszających członków z terenu Województwa Podkarpackiego. Wymienione organizacje zrzeszają się w Izbie na zasadach dobrowolności oraz posiadają we władzach swoich przedstawicieli. Realizację zadań uchwalonych przez Zarząd wykonuje Biuro Izby.

 

Aktualnie, Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy, Podkarpacką Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, Wojewódzką Radą Rynku Pracy oraz innymi radami, komitetami, organami administracji i samorządu terytorialnego. Od 2008 r. jest także członkiem stowarzyszenia Parlament Hanzeatycki z siedzibą w Hamburgu, które realizuje projekty międzynarodowej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie m.in. wspierania transferu technologii oraz innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.