Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

duplikat

W przypadku utraty oryginału świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, wydanego przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie należy złożyć:

- wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg załączonego wzoru

- potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu

 

Koszt duplikatu wynosi 26,00 zł, opłatę należy uiścić na niżej podany rachunek bankowy:

 

Nr rachunku bankowego: 63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

 

Prosimy we wnioskach umieszczać jak najdokładniejsze dane, ponieważ to przyśpiesza odszukanie danych w Księgach Wieczystych.

 

Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Załączniki