Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego

UCZNIOWIE OSTATNIEJ KLASY BRANŻOWEJ I STOPNIA:

- czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

 

- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę

i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)

 

- w przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu

 

- dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych

 

- fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 

- oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz zawodu w którym zdaje egzamin, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy

 

POZOSTALI PRACOWNICY MŁODOCIANI:

- świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego

o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu

 

- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)

 

- w przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu

 

- dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych

 

- fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 

- oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz zawodu w którym zdaje egzamin, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy

 

OSOBY DOROSŁE:

- dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie

 

- świadectwo ukończenia szkoły

 

- zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych

 

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin

 

- świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

 

- fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 

- oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz zawodu w którym zdaje egzamin, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy

 

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

 

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.