Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

AKTUALNOŚCI

EGZAMINY CZELADNICZE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH III KLAS SZKÓŁ BRANŻOWYCH

17.01.2024

egzamin-w-zawodzie-elektryk-29-11-2022-11.png

 

Uczniowie ostatnich klas szkoły branżowych I stopnia, którzy są pracownikami młodocianym, do końca lutego składają następujące dokumenty:

 

  1. Czytelnie wypełniony wniosek (z pieczątką szkoły)
  2. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu) https://izbarzemieslnicza.rzeszow.pl/pliki-do-pobrania/
  3. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy,
    a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu
  4. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych
  5. Fotografie (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  6. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz zawodu w którym zdaje egzamin, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy.

Terminarz egzaminów https://izbarzemieslnicza.rzeszow.pl/egzaminy/terminarz/


Powrót